بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

انتصاب سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس سید اسمعیل میرزاد به سمت " سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم... 1396/09/12

انتصاب مشاور رئیس پژوهشگاه در امور اجرایی

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس فرزاد ابراهیمی به سمت " مشاوررئیس پژوهشگاه در امور اجرایی"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به... 1396/09/12

انتصاب سرپرست گروه ارتباطات رادیویی ثابت وسیار

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس رضا بحری به سمت " سرپرست گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن... 1396/09/11

انتصاب دستیار رئیس پژوهشگاه در امور جوانان

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای دکتر منتظری به سمت " دستیار رئیس پژوهشگاه در امور جوانان"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این... 1396/08/02

انتصاب سرپرست پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس مداح حسینی به سمت " سرپرست پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری... 1396/07/19

انتصاب سرپرست گروه ارتباطات ثابت

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس سمیع به سمت " سرپرست گروه ارتباطات ثابت" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است... 1396/07/15

انتصاب سرپرست گروه ارتباطات نوری

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس رنجبر رفیع به سمت " سرپرست گروه ارتباطات نوری" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح... 1396/07/15

انتصاب مشاور در امور مربوط به حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس پازری به سمت " مشاور در امور مربوط به حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات "پژوهشگاه منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه... 1396/07/12

انتصاب سرپرست گروه سیاستگذاری و آینده پژوهی فاوا

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، خانم مهندس صادق زاده به سمت " سرپرست گروه سیاستگذاری و آینده پژوهی فاوا"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم... 1396/06/28

انتصاب سرپرست گروه حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس بزازان به سمت " سرپرست گروه حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری... 1396/06/27

صفحه‌ها