بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

عنوان
سامانه‌های امنیتی فناوری ارتباطات
ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ توسعه افزارهای ارزیابی امنیتی
ارزیابی و تحلیل مخاطرات امنیتی/ تحلیل مخاطرات امنیتی فناوری ها
ارزیابی و تحلیل امنیتی شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی
امن‌سازی و ارتقاء امنیتی شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی
تداوم و پشتیبانی امنیتی شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی
امنیت فناوری ارتباطات
طرح توسعه آزمایشگاه امنیت
آزمایشگاه امنیت
طرح کلان ایجاد و ارتقای آمادگی امنیتی/ سامانه های امنیت اطلاعات

صفحه‌ها