بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

پروژه " الگوي ارتقاي بهره وري در پژوهش و نوآوري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات " انجام مي شود


پروژه " الگوي ارتقاي بهره وري در پژوهش و نوآوري پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات " انجام مي شود

  اين پروژه با چشم انداز به وجود آمدن نظامي پويا و پايا  در مديريت بهره وری پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات  در تمام سطوح سازماني و فعاليتها، جهت ارتقاء و دستيابی به بيشترين اثرگذاری پژوهش و نوآوري و تغيير الگوی بهره­وری سنتي به بهره وری مبتنی بر دانش در پژوهشگاه به تصويب رسيده است.

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، خدمات پیش بینی شده در این پروژه در راستای دسترسي به چشم انداز فوق، مبتنی بر دستورالعمل ها، برنامه ها، نظام نامه ها و ضوابط اجرايي تکلیفی از سوی سازمان ملي بهره وري، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر سازمانهاي مرتبط و نيز هدف گذاري و ارزيابي شاخص‌های مؤثر بر بهره‌وری سازماني و مقايسه تطبیقي اين شاخصها در بازه های زماني، از عملي ترين ابزارهای تحلیلي در هدايت خط مشي های مديريتي در جهت انجام مؤثر اقدامات ارتقای بهره وری پژوهشگاه مي باشد.

بنا بر اين گزارش،‌ اهداف كلي اين طرح شامل تحقق رشد بهره‌وری در پژوهش و نوآوري مبتني بر تقويت عوامل تحقيقاتي، توانمندسازی نيروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری و ایجاد بستر رقابت درون سازماني و به کارگیری ظرفیتهاي پژوهشي در کشور، تقويت مباني دانش بهره وري و مهارت هاي سازماني،     بهره‌ برداری بهینه از منابع و امكانات موجود ، استاندارد‌سازي شاخص‌ها، استقرار برنامة ارتقای بهره وري و تدوين پروژه هاي بهبود،  منطبق بر نيازها، اولويت هاي پژوهشگاه، اهداف برنامه هاي توسعه، سياست هاي اجرائي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان ملي بهره وري و ساير نهادهاي مرتبط مي باشد.

اين گزارش حاكي است،‌ پياده سازي الگوي مذكور در پژوهشگاه موجب بهره وري در پژوهش و نوآوري با نگاه هستان شناسانه به پژوهش و نوآوري، تببين فرآيند اجراي پروژه، تخصيص منابع براي پژوهش،  سنجش مستمر چرخه مديريت پژوهش، تفويض فعاليت به منابع ذيصلاح، يكپارچه سازي خروجي فعاليت ها، كاربردي سازي / تجاري سازي دستاوردهاي فعاليت هاي پژوهشي، ارتقای بينش، دانش و مهارت در پژوهشگاه، ترغيب نوآوري در جامعه، باور سازی و تسري ارزش دستآوردها در جامعه و منطقه  خواهد شد.

انتظار ميرود نتايج اين پروژه،‌ ضمن ساماندهي، هدايت و هدفمند كردن تمامي نهادها و عوامل تاثير گذار در رشد بهره وري سازمان، در رسيدن به اهداف مدنظر در برنامه ششم توسعه، ضوابط اجرايي بودجه، سياستهاي اقتصاد مقاومتي  و برنامه جامع بهره وري كشور، مؤثر واقع شود.

  اين پروژه با چشم انداز به وجود آمدن نظامي پويا و پايا  در مديريت بهره وری پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات  در تمام سطوح سازماني و فعاليتها، جهت ارتقاء و دستيابی به بيشترين اثرگذاری پژوهش و نوآوري و تغيير الگوی بهره­وری سنتي به بهره وری مبتنی بر دانش در پژوهشگاه به تصويب رسيده است.

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، خدمات پیش بینی شده در این پروژه در راستای دسترسي به چشم انداز فوق، مبتنی بر دستورالعمل ها، برنامه ها، نظام نامه ها و ضوابط اجرايي تکلیفی از سوی سازمان ملي بهره وري، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر سازمانهاي مرتبط و نيز هدف گذاري و ارزيابي شاخص‌های مؤثر بر بهره‌وری سازماني و مقايسه تطبیقي اين شاخصها در بازه های زماني، از عملي ترين ابزارهای تحلیلي در هدايت خط مشي های مديريتي در جهت انجام مؤثر اقدامات ارتقای بهره وری پژوهشگاه مي باشد.

بنا بر اين گزارش،‌ اهداف كلي اين طرح شامل تحقق رشد بهره‌وری در پژوهش و نوآوري مبتني بر تقويت عوامل تحقيقاتي، توانمندسازی نيروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری و ایجاد بستر رقابت درون سازماني و به کارگیری ظرفیتهاي پژوهشي در کشور، تقويت مباني دانش بهره وري و مهارت هاي سازماني،     بهره‌ برداری بهینه از منابع و امكانات موجود ، استاندارد‌سازي شاخص‌ها، استقرار برنامة ارتقای بهره وري و تدوين پروژه هاي بهبود،  منطبق بر نيازها، اولويت هاي پژوهشگاه، اهداف برنامه هاي توسعه، سياست هاي اجرائي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان ملي بهره وري و ساير نهادهاي مرتبط مي باشد.

اين گزارش حاكي است،‌ پياده سازي الگوي مذكور در پژوهشگاه موجب بهره وري در پژوهش و نوآوري با نگاه هستان شناسانه به پژوهش و نوآوري، تببين فرآيند اجراي پروژه، تخصيص منابع براي پژوهش،  سنجش مستمر چرخه مديريت پژوهش، تفويض فعاليت به منابع ذيصلاح، يكپارچه سازي خروجي فعاليت ها، كاربردي سازي / تجاري سازي دستاوردهاي فعاليت هاي پژوهشي، ارتقای بينش، دانش و مهارت در پژوهشگاه، ترغيب نوآوري در جامعه، باور سازی و تسري ارزش دستآوردها در جامعه و منطقه  خواهد شد.

انتظار ميرود نتايج اين پروژه،‌ ضمن ساماندهي، هدايت و هدفمند كردن تمامي نهادها و عوامل تاثير گذار در رشد بهره وري سازمان، در رسيدن به اهداف مدنظر در برنامه ششم توسعه، ضوابط اجرايي بودجه، سياستهاي اقتصاد مقاومتي  و برنامه جامع بهره وري كشور، مؤثر واقع شود.