بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

دفتر ریاست و روابط عمومی

سید اسمعیل میرزاد
مدیر دفتر سید اسمعیل میرزاد

روابط عمومی مدعی مردم است در داخل هر سازمان و مدعی سازمان است در بیرون از آن. یک روابط عمومی موفق با آگاهی و پذیرش این امر در صورتی به اهداف خود دست می یابد که پاسخگویی، اعتماد سازی، ایجاد ارتباطات دوسویه، اطلاع رسانی، اقناع و انتقاد پذیری را در دستور کار خود قرار داده و با استفاده از نیروهای کار آمد و تحصیلکرده و بهره گیری از حداکثر توان موجود به اهداف پیش رو دست یابد.